آب و هوای
شاهرود

اوقات شرعی
شاهرود

جنگل ابر شاهرود، رویایی دست یافتنی


جنگل «ابر» شاهرود یکی از زیباترین و خوش آب وهواترین جنگلهای دنیاست که در‪ 45 کیلومتری شمال شرقی شاهرود در مسیر جاده آزادشهر و پس از عبور از میان باغهای باصفای بسطام و تحت تأثیر قرار گرفتن در فضای عرفانی قطبین عالم عرفان، سلطان العارفین بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی- که در ده قرن پیش میگفت: «هر که در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید»- بر ورای رشته کوههای دوردست و در امتداد قله ۴ هزار متری شاهوار، ابرهایی را مشاهده میکنی که گویی در چنگالهای تیز کوه گرفتار آمدهاند و جنگل رویایی ابر را نوید میدهند. این جنگل در مجاورت روستای ابر واقع شده و ازآنجا که در اغلب مواقع، فضای این جنگل را پوششی از اقیانوسی از ابر فراگرفته به این نام مشهور است و به باور بسیاری از گردشگران، زیباترین چشمانداز طبیعت ایران و جهان محسوب میشود و ارزش آن به عنوان بخشی از میراث طبیعی ایران زمین، هرگز كمتر از تختجمشید و نقش جهان نیست.

جنگل ابر با ۳۵ هزار هکتار وسعت، قسمتی از جنگلهای باستانی هیرکانی است؛ جنگلهای هیرکانی یکی از منحصربهفردترین جنگلها در دنیا هستند که همچون نوار سبزی بر شیبهای شمالی كوههای البرز قرارگرفته و سواحل جنوبی دریای خزر را میپوشاند. این ناحیه از حوالی آستارا در شمال غرب تا حوالی جنگل ابر در شرق ایران ادامه مییابد. جنگلهای هیرکانی که از دوران «ژوراسیک» به جای ماندهاند، ۷/۳ میلیون هکتار پوشش جنگلی ایران را تشکیل میدادهاند که هماکنون به ۸/۱ میلیون هکتار كاهش یافتهاند. قدمت این جنگلها که جزو بقایای دوران سوم زمینشناسی هستند از یک سو و وجود ۸۰ گونه گیاهان چوبی به همراه گونههای گیاهی بسیار نادری، مانند راش، بلوط، توسکا، نارون، گیلاس وحشی، بارانک، سرخدار، نمدار و غیره از سوی دیگر، نشانمیدهد که این اراضی میتوانند همچون موزه زندهای مورد استفاده قرار بگیرند و بهطور کلی جنگل ابر به عنوان باریکترین قسمت از سلسله جبال البرز، مرز میان بند بین دو اکوسیستم منطقه نیمه بیابانی و جنگلی است؛ بهگونهای که میتوان در جنگلهای این ناحیه درختان سوزنی برگ را در کنار درختان پهن برگ مشاهده کرد که این امر در گونههای جانوری هم تأثیر گذاشته است؛ از این رو میتوان گفت ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایین بودن درجه حرارت در فصل گرما و وجود چشمهسارهای فراوان و پوشش جنگلی متنوع از ویژگیهای این جنگل است.میزان نزولات جوی در این منطقه، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر و متوسط حداکثر دما ۲۰ و حداقل دما ۶ درجه است؛ از سوی دیگر جنگل ابر در محل تلاقی3جریان اقلیمی اصلی غرب و جنوب آسیا؛ یعنی پرفشارهای سیبری (جریان خشك و سرد)، پرفشار جنب حاره (جریان گرم و بیابانزا) و زبانههای اطلس و مدیترانه (جریان معتدل و مرطوب) است. تركیب این اقلیمها متفاوت و متضاد در یك منطقه كوچك جغرافیایی، در جهان كم نظیر است.

این تركیب، طی میلیونها سال، ذره ذره و به زحمت توانسته زیستبومی بیافریند كه غنای آن موجب شده در شمار ذخایر زیستی كرهزمین قرار بگیرد. پارك ملی گلستان، زیستگاه كوچكترین پستاندار جهان است (حشرهخوار كوچك)، منطقه حفاظت شده خوارتوران (یوزپلنگ ایرانی و گورخرآسیایی و بعضی از كمنظیرترین گونههای جانوری جهان و پوشش گیاهی آن) به عنوان بزرگترین منطقه حفاظت شده خاورمیانه، منطقه حفاظت شده خوش ییلاق، منطقه شکار ممنوع تپال در نزدیکی جنگل ابر واقع شدهاند که قدیمیترین جنگل جهان شناخته شده است؛ جنگلی كه هر درخت آن حامل ۱۰ میلیون شناسه ژنتیك است و بهواقع در زمینه علوم زیستی یك كتابخانه سبز است.!

راه رفتن روی ابرها رویاییست دست یافتنی؛ بدون جدا شدن روح از بدن میشود میان ابرها راه رفت، خوابید و بر ابر سوار شد.! لازم نیست حتما به آسمان بروی. در جنگل ابر، آسمان به زمین میآید؛ از قبل خبر نمیکنند. هر وقت دلشان بخواهد میآیند و هر وقت هم که دلشان بخواهد میروند. مجاورت دو ناحیه کم فشار و پرفشار (دشت گرگان و منطقه ابر) باعث شده هر وقت زمین انرژی میگیرد، ابرها جابه جا شوند .جنگل ابر زیاد از مرکز شاهرود فاصله ندارد؛ اما تقریبا همه چیزش با آن فرق دارد. از شهر که فاصله میگیری دشتهای وسیع با پوشش استپی میبینی. هر چه پیش میروی هوا خنکتر میشود. بوتههای بزرگ آویشن که پوشیده از گلهای سفید هستند از دور غرق در برف به نظر میرسند. دور دست پر از ابر است؛ کوهها و ابرها به هم پیچیدهاند، پیشتر که میروی درختها شروع میکنند به سبز شدن. یکی، دو تا، هزار تا؛ آنچه زیاد است چنار است و بلوط و آنچه چشم به دنبال آن میگردد «اورس» است؛ درخت خاص منطقه ابر که مثل ابر روی زمین میخزد. نمیشود گفت مه غلیظ، در این جنگل، ابرگردا گردت را میپوشاند. خنکی و طراوت و بوی خوشی همراه ابر روی صورتت مینشیند. ابرها بر گونه و چشم و مویت باران میشوند. بیشتر به دریایی میماند که بدون آبشش می شود در آن نفس کشید.

زمین، پوشیده از گیاه است و درخت؛ اما میشود جایی برای چادر زدن پیدا کرد؛ چشمه «ترش» مکانی مناسب است. غروب که میشود دیگر چشم، چشم را نمیبیند؛ باید به چراغ قوه دست برد. ابرها چنان دیواری ساختهاند که نور که میافتد سایهات را مقابلت میبینی. ابرها در حال جوشش هستند. انگار که زمین سماوری است بزرگ و جوش آمده، که بخار آب با فشار از آن بیرون میزند؛ سرد سرد است، انگار نه انگار که در در همین لحظه مردم تهران از گرما به خانههاشان پناه میبرند.!

اگر بنا بر شب مانی در جنگل باشد بهتر است سفر همراه با تورهای طبیعتگردی انجامشود با توجه به سرمای شب باید کیسه خواب، لباس گرم و بادگیر به همراه داشت. شب که به نیمه میرسد ابرها کمکم کاسه کوزه، خود را جمع میکنند. درههای اطراف خوب مشخص می شوند. حرکت ادامه دارد. درهها از ابر، پر و خالی میشوند. جوشش سریع ابرها جنگل ابر را به آزمایشگاه یک کیمیاگر شبیه کرده است، کمکم از آسمان هم چشم میپوشند.

آتش و باد و خاک و آب، شب را هم به عناصر چهارگانه میافزاییم. در جنگل ابر هیچ چیز کم نیست. تا صبح بیدار ماندن میارزد برای اینکه تغییر رنگ زمین و آسمان را ببینی. هرچه میگذرد نور بیشتر میپاشد و ابرها دورتر میروند. آفتاب طلوع میکند که بگوید قانون زمین هنوز هم بر این سرزمین حاکم است؛ میخواهد به یاد بیاورد که در این سرزمین رویایی هم، شب روز میشود و روز شب. از پشت ابرها و کوهها میآید و میماند. طلوع که میشود؛ پینهدوز باد سوزن نگاهت را نخ میکند و به شرق میبرد .روز مشخص میکند که جنگل ابر پر از تپه است. پوشش تپهها گاه تنک است و گاه انبوه. وارد جنگلهای انبوه که میشوی باور نمیکنی در استان سمنان هستی و باور نمیکنی که با کویر مرکزی و مناطق حفاظتشده خوارتوران یا آفریقای ایران و خوش ییلاق فاصله چندانی نداری و اینجاست که متوجه می شوی چرا به شهرستان شاهرود «قاره کوچک» میگویند. در منطقه، چشمه فراوان است و در نزدیکی هر چشمه، خانه کوچکی ساختهاند وگوسفند و بزها را برای مدتی نگهداری میکنند؛ چوپانان از گلستان و روستاهای شمالی شاهرود به اینجا میآیند.صبح زود، بهترین زمان برای عکاسی است؛ مناظر اطراف با پوشش سراسر سبز و گاه رنگی اش وادارت میکند به بیشتر دیدن. از دور قلعه «ماران» که در دوره ایلامیها بر نوک کوه ساخته شده، دیده میشود؛ همین قلعه ماران صبحها هنگام طلوع چنان در ابر غرق میشود که احساس میکنی کشتی سرگردان را میان اقیانوسی آرام دیدهای.در ته یکی از دره ها آبشاری به نام شُرشُر هست که به خاطر صعب العبور بودن، رفتن به آن ممکن نیست؛ تنها برای ماجراجویان ممکن است که از مسیرهای سخت و پرتگاهی در گروههای کوچک دو سه نفره با راهنمای مجرب آن را ببینند. باید همیشه به یاد داشت که ابرها خبر نمیکنند. برنامهها را به دقت باید تنظیم کرد و پیش از تاریکی هوا به جایی مطمئن رسید؛ اما برای احتیاط هم که شده در گلگشتها هم باید آب و خوراکیهای شیرین و چراغ قوه به همراه داشت. خطر گراز و خرس را هم در مناطق بسیار بکر باید اضافه کرد؛ محل کمپ باید به دقت انتخاب شود.

هر لحظه ممکن است حرکت ابرها آغاز شود؛ مثل خورشید از کنار درخت، ابرها از کنارت عبور میکنند؛به آرامی و نرمی و زیبایی و کسی باید باشد تا بخوابد و به ابرها نگاه کند.

دردل این فراخنای رویایی و مه آلود، تصویری میبینی از رنگهای بیبدیل که در هر فصل از زیبایی خاصی برخوردار بوده و انسان نمیتواند آن را بیان كند؛ بهار با لكههای برف بهجای مانده بر شیار درهها و چمنهای سبز شده، همچون ماهوت و مخمل و گلهای زرد، قرمز، بنفش و آبی و چالههای پر آب حاصل از برف و پرندگانی كه در اطراف نشسته و پر میکشند؛ تابستان با هوای خنك و روح بخش آن، آبشار «آلوچال» و اطراق كردن بر بالای بلندیها در شب و به نظاره نشستن ماه و ستارگان و سوسوی چراغهای دور دست آبادیها و تماشای منظره اقیانوس مه در روز بعد هنگامی كه در زیر پا همچون دریایی بیکران دیده میشود؛ پاییز، گویی طوفانی از رنگ به پا خاسته و خالق هستی با رابطهای خاص، جنگل ابر را طور دیگری نقاشی کرده است.!بهتر است برنامه سفر به جنگل ابر را ۳ روزه تعریف كنیم تا بتوان ضمن طبیعتگردی و گلگشت در جنگل، بازدیدی از دیگر جاذبههای تاریخی و عرفانی قاره کوچک (شاهرود) مانند مجموعه تاریخی بسطام، آرامگاه بایزید بسطامی و آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی، موزه شاهرود، کاروانسرای میاندشت، مسجد جامع و آرامگاه ابن یمین فرومدی و روستا شهر تاریخی مجن، اختصاص داد.

به امید آنکه شما هم از این طبیعت مهربان و بیدریغ سرشار شوید و تا تابستانی هست- روز و شبی- زندگی مابین واقعیت و رویا را بر فراز این کوهستان تجربه کنید.!

سال آینده شاید دیر باشد.


آب و هوای
شاهرود

اوقات شرعی
شاهرود

 

 

شهرستان شاهرود


شهر شاهرود یکی از شهرهای بسیار زیبای ایران واقع در استان سمنان است. این شهر از قدیمی ترین و تاریخی ترین شهرهای ایران و به دلیل مکانهای دیدنی بسیار زیبا از توریستی ترین شهرهاست. شاهرود، مرکز شهرستان شاهرود در حد فاصل دو نوع آب و هوای خشک و کویری، در جنوب و مرطوب و پرباران در شمال واقع شده که آب و هوایی مطبوع برای این شهر فراهم کرده و آن را در ردیف خوش‌آب و هواترین شهرهای ایران قرار داده است. شاهرود در فاصله 400 كیلومتری تهران،در حاشیه كویر ودر دامنه‌های جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده است . مساحت شاهرود 51419 كیلومترمربع و جمعیت آن طی سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۳۴٫۸۲۵ نفر بوده است . از حیث وسعت شاهرود ششمین شهرستان بزرگ كشور بوده و از لحاظ وسعت و جمعیت رتبه اول را در استان سمنان دارا می‌باشد. این شهر در حاشیهٔ شمالی دشت کویر و در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز با موقعیت جغرافیایی ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه عرضی و ۵۴ درجه و ۵۸ دقیقه طولی با ارتفاعی معادل ۱۳۸۰ متر از سطح دریا در استان سمنان واقع شده‌است. این شهرستان از شمال به شهرستان‌های گرگان ، علی آباد ، رامیان و مینودشت در استان گلستان ، از مشرق به شهرستان‌های جاجرم دراستان خراسان شمالی و سبزوار و بردسکن در استان خراسان رضوی ، از مغرب به شهرستان دامغان و از جنوب به شهرستان‌های نائین در استان اصفهان و طبس در استان یزد محدود می‌شود .از حیث وسعت شاهرود ششمین شهرستان بزرگ كشور بوده و از لحاظ وسعت و جمعیت رتبه اول را در استان را دارا می‌باشد.

شهرها و بخش‌ها

بخش بسطام
دهستان خرقان ، دهستان کلاته‌های غربی
شهرها: بسطام، مجن، کلاته خیج

بخش بیارجمند
دهستان بیارجمند ، دهستان خوارتوران
شهرها: بیارجمند

بخش مرکزی شهرستان شاهرود
دهستان حومه (شاهرود) ، دهستان دهملا ، دهستان طرود
شهرها: شاهرود

بخش میامی
دهستان فرومد ، دهستان کلاته‌های شرقی ، دهستان میامی ، دهستان نردین ، دهستان رضوان
شهرها: میامی.مراکز تاریخی و باستانی

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی در ۲۴ کیلومتری شاهرود در تپه‌ای در شمال روستای خرقان قرار دارد.ساختمان آرامگاه چندان امتیازی ندارد و بنای آن از آجر است و گویا در چند سال اخیر بنا شده است. روی قبر شیخ یک قطعه سنگ مرمر است که اشعاری بر آن حک شده است. در جوار این آرامگاه مسجدی بوده که مطابق نوشته برخی از مؤلفین دارای گنبدی مخروطی شکل و آراسته به کاشی‌های زیبا بوده است. در حال حاضر از مسجد و گنبد یاد شده فقط محراب آن باقی مانده که بر خلاف مسجدهای دیگر این نواحی رو به باختر است. محراب مذکور داری گچ‌بری‌های زیبا و استادانه می‌باشد.چندی قبل از طرف اداره کل باستان‌شناسی در اطراف محراب نام برده و بر پایه آن مسجدی بنا گردید است که اکنون نیایشگاه زائرین ابوالحسن خرقانی و مورد استفاده آنها در موقع توقف در آن مکان می‌باشد.

آرامگاه بایزید بسطامی

مقبره این عارف شهیر در شهر بسطام و شمال مقبره امام زاده محمد است. مقبره این عارف فاقد هرگونه تزئین است. و به نظر می‌رسد هیچ گاه ساختمانی مشابه مقبره دیگر بزرگان روی آن بنا نشده باشد و در حقیقت بی اعتنایی به مادیات و گریز از تجمل در این آرامگاه بوضوح به چشم می‌آید. وارستگی و بی نیازی بایزید بسطامی حتی بعد از مرگ وی و گذشت یازده قرن, در مرقدش مشهود است. مقبره بایزید بسطامی داری یک پنجره مسقف آهنی است. روی قبر یک سنگ مرمر قرار دارد که کلماتی از مناجات مشهور علی ابن ابی طالب برآن حک شده‌است. آنطور که از این سنگ بر می‌آید متعلق به شخصی به نام قاضی ملک می‌باشد که احتمال می‌رود حاکم قومس بوده باشد ولی اینکه چگونه از اینجا سر در آورده کسی چیزی نمی‌داند.

آرامگاه شیخ حسن جوری

این آرامگاه در ۱۵۰ کیلومتری شاهرود واقع در روستای کلاته میر علم فیروزآباد حوالی روستای فرومد ا ست. این آرامگاه که متشکل از یک اتاق ۴ در ۳ و گنبد مدور روی آن است, در قسمت شمالی شهر قدیمی جور قرار دارد و از خشت خام ساخته شده‌است. و عاری از هرگونه پیرایه و تشریفات ظاهری می‌باشد. شیخ حسن جوری یکی از رهبران قیام سربداران و از شاگردان شیخ خلیفه و از رهبران سیاسی و مذهبی قرن هفتم هجری بود که به دست وجی الدین مسعود در سال ۷۴۵ به شهادت رسید.

آرامگاه ابن یمین فریومدی

این آرامگاه در انتهای روستای فرومد قرار دارد که متعلق به شاعر معروف قطعه سرای پارسی ابن یمین فرومدی (ابن یمین فریومدی) است. باطن ساختمان زیبا به هیچ وجه با بافت روستا تطابق ندارد. و شش گوش است و زوایی زیبایی بنا را در برگرفته‌است. سنگ قبر داری شش ضلع کوچک است که روی آن نوشته شده‌است , آرامگاه امیر فخرالدین محمد ابن یمین الدین متخلص به ابن یمین. شاعری بوده‌است دانشمند. دوران زندگی را با کمال مناعت و وارستگی به پایان رسانده‌است. دیوان کامل او در جنگ سربداران از بین رفت و دیوان دیگری تنظیم کرد که به جای مانده‌است. سال تولدش برابر با ۶۸۵ هجری قمری و سال وفاتش برابر است با ۷۶۹ هجری قمری.

قلعه میامی

قلعه میامی در جنوب میامی قرار گرفته‌است که در حال حاضر خرابه‌ای بیش نیست. طبق نظر مردم منطقه این خرابه در گذشته مرکز میامی بوده‌است. و در زمان حمله مغول ویران گردید.قلعه اراکی چهار برجی نیز در منطقه میامی در بالی کوه میامی قرار دارد که دروازه آن را از آجر ساخته‌اند و یک آب انبار بزرگ در میان آن قرار دارد.در جلوی این قلعه که نزدیک به یکی از قله‌ها می‌باشد , آثار حدود دویست خانه رویت می‌شود. همه راههی بین قلعه و کوه مورد نظر را با سنگ بسته‌اند که کسی نتواند خود را به آنجا برساند.

قلعه پارتها

بتازگی در شاهرود یک قلعه مربوط به زمان پارتها و ساسانیان با قدمتی دو هزار ساله کشف گردید. در درون این قلعه که در حوالی یک روستا در شاهرود واقع گردیده بقایای کوره آجر پزی و سفالینه‌های مربوط به آن دوران وجود دارد. قلعه مذکور که مستطیل شکل است پانزده متر ارتفاع دارد و در چهار طرف آن تاقهای فرو ریخته قوسی شکل وجود دارد.این قلعه که احتمال می‌رود در ابتدا سه طبقه بوده از ویژگی دوران پارتها برخوردار می‌باشد.

کاروانسرای عباس آباد

این کاروانسرا در روستای عباس آباد در ۱۲۷ کیلومتری شرق شاهرود واقع شده و از بناهای دوره صفویه‌است.این بنا دارای چهار ایوان و ۳۲ حجره مشرف به حیاط مرکزی است.در ورودی این کاروانسرا یکی رو به شمال وسرچشمه قنات روستای عباس آباد و دیگری رو به جنوب و نزدیک جاده اصلی است.این کاروانسرا دارای دو بارانداز بزرگ است که نسبت به دیگر کاروانسرا‌ها از ظرفیت بیشتری بهره مند است.

اماکن زیارتی و مذهبی

مسجد جامع بسطام

این مسجد در جنوب بسطام و در حد فاصل دویست متری جنوب آرامگاه بایزید بسطامی قرار گرفته‌است. این مسجد به دو قسمت تقسیم می‌گردد. قسمت اول عبارت است از صحن مسجد که داری محرابی است که با گچبری‌های بسیار زیبا و هنرمندانه ترئین گردیده‌است. صحن مسجد مربع و فضای آن باز است که در حال حاضر با سقف موقت پوشیده شده است. قسمت دوم از لحاظ شیوه و صنعتی که در ساختن آن بکار رفته با قسمت اول فرق دارد. تفاوت فاحش گچبری مستطیل دوم با تمام گچبری‌های این محراب کاملاً محسوس است. به نظر می‌رسد از آنجا که این مسجد در سال ۷۰۶ هجری ساخته شده و درآن زمان مذهب تسنن در ایران رواج داشته , نام‌های ابوبکر و عمر و عثمان برآن نوشته شده بود. ولی از زمان رواج مذهب شیعه و تسلط فرمانروایان و حکام شیعی آن نام‌ها را حذف کرده و بجی آن نام علی بن ابی طالب ولی الله را نوشته‌اند.

برج کاشانه

این برج در جوار مسجد جامع بسطام قرار گرفته است .

جاذبه‌های طبیعی

رودخانه تاش یا شاهرود

رودخانه تاش یا شاهرود از کانون‌های آبگیر شاه کوه و شاه وار حد فاصل تاش و مجن در فصول فراوانی نزولات جوی سرچشمه می‌گیرد.این رود پس از دریافت چندین رشته فرعی در ناحیه کوهستانی و پس از آبیاری بخشی از زمینهای بسطام و زیراستاق , به سوی کویر نمک جاری می‌گردد. بالادست این رودخانه گردشگاههی محدودی در فصل بهار و تابستان موجود می‌باشد.

منطقه حفاظت شده خوارتوران

منطقه حفاظت شده خوارتوران در قسمت جنوب شرقی شاهرود قرار گرفته که از نظر وسعت می‌توان آن را بزرگ‌ترین منطقه حفاظت شده ایران نامید.مساحت آن بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۱ هکتار است و حیوانات عمده منطقه عبارت‌اند از: خرگوش – کبک – تیهو – هوبره – تشی –باقرقره – شغال – پلنگ – گرگ – کفتار – قاراکل – گورخر – آهو – جبیر – کل – بز – میش و قوچ. اهمیت این منطقه به دلیل وجود یک نوع گورخر معروف به نام گور خر ایرانی می‌باشد. که همانگونه که از اسمش پیداست فقط در ایران یافت می‌شود. خارتوران از لحاط وسعت، دومین منطقه حفاظت شده ایران بوده و به سبب وسعت زیاد خود یکی از معدود مناطقی بوده که توانسته تاحد زیادی از گزند بسیاری از آسیبهای انسانی در طول سالهای گذشته مصون بماند. این منطقه یکی از مناطقی است که گونه‌های متنوعی از پستانداران و پرندگان را در خود جای داده و بیشترین جمعیت گورخر را در ایران داراست. همچنین تعداد نسبتاً بالایی از قوچ و میش، کل و بز، آهو و جبیر در آن زیست نموده که تأمین غذا را برای ادامه حیات یوزپلنگ ممکن می‌سازد. تخمین زده می‌شود که ۶۰ تا ۷۰ قلاده یوزپلنگ در خارتوران زیست نموده و مشاهده حیوان با توله‌هایش نشان می‌دهد که جمعیت آن در حال افزایش است. ب خارتوران پناهگاه یکی از دو جمعیت باقی مانده گورخر آسیایی در ایران است و غیر از این گونه، جانوران ارزشمند دیگری از قبیل پلنگ، گرگ، کفتار وکاراکال نیز در این منطقه وجود دارند.

منطقه حفاظت شده خوش ییلاق

منطقه حفاظت شده خوش ییلاق در قسمت شمال شرقی شاهرود قرار گرفته و مساحت آن در حدود ۱۵۶ هکتار می‌باشد و حیوانات وحشی این منطقه نیز عبارت‌اند از: آهو، مرال، گورخر، یوزپلنگ، گربه وحشی، قاراکل، خرس، روباه، گرگ، شغال، تشی، خرگوش، ایبا، هوبره، قرقاول، تیهو و کبک.

منطقه شکار ممنوع تپال

منطقه شکار ممنوع تپال با وسعتی برابر ۳۰ هزار هکتار در شمال غربی شهرستان شاهرود واقع شده و منطقه‌ای است کوهستانی و دشتی که در مجاورت شاهرود واقع شده‌است. منطقه تپال با چشم اندازهای بسیار زیبا از دیر زمان محل مناسبی جهت زیستگاه وحوش و محل مناسبی جهت بازدید دوستداران طبیعت به شمار می‌رود.این منطقه که تا قبل از سال ۱۳۷۳ از نظر حیات وحش دچار آسیبهای جدی شده بود جهت احیا ء آن طبق آگهی روزنامه رسمی به مدت ۵ سال از سوی شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع و تحت حفاظت قرار گرفت که پس از انقضای این مهلت از اول آذر ماه سال ۱۳۷۷ به مدت ۵ سال دیگر منطقه شکار ممنوع اعلام گردید هاست این منطقه به لحاظ نزدیکی و مجاورت شهرستان شاهرود و مجن از موقعیت خاصی برخوردار بوده و دسترسی به این منطقه برای گردشگران و دوستداران طبیعت با کمترین زمان و هزینه امکان پذیر می‌باشد.از گونه‌های بارز حیات وحش این منطقه می‌توان قوچ و میش، کل و بز، آهو، خرس قهوه‌ای، پلنگ، کبک، کیهو، کبک دری، شغال، و انواع پرندگان وحشی را می‌توان نام برد.

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 شهریور 1389    | توسط: Mostafa Nano    |    نظرات()